ZOMERKAMP GAAT NIET DOOR!

ZOMERKAMP GAAT NIET DOOR!

Beste ouders,

De Veiligheidsraad heeft vorige week standpunt ingenomen wat de zomerkampen betreft.

De zomeropvang die CKB elk jaar organiseert aan het begin van de schoolvakantie zal dit jaar spijtig genoeg geen doorgang kunnen vinden.

Na kennis te hebben genomen van de voorwaarden van de Veiligheidsraad en na uitvoering van een grondige risico analyse, zijn wij immers tot de vaststelling gekomen dat wij niet in de mogelijkheid zijn om aan de opgelegde voorwaarden te voldoen en om de veiligheid van alle kinderen en hun begeleiders te verzekeren.

De ouders die de bijdrage reeds betaald hebben, zullen integraal vergoed worden.

CKB neemt de reeds gemaakte kosten voor haar rekening.

Wij hopen samen met U om volgend jaar een nieuwe editie van de zomeropvang te kunnen organiseren.

De maatregelen genomen door de regering ter bestrijding van Covid-19 hebben ook een impact op de naschoolse activiteiten van het 3de trimester georganiseerd door CKB.

Deze naschoolse activiteiten zullen spijtig genoeg dit schooljaar geen doorgang meer kunnen vinden.

CKB zal derhalve de gelden betaald door de ouders voor deze activiteiten van het 3de trimester, integraal terugbetalen.

Wij hielden eraan U hiervan in kennis te stellen.

CKB wenst U een behouden zomervakantie toe.

vzw CKB Pulhof